جدول آنالیز فنی و آزمایشگاهی سیلاژ ذرت علوفه بسته بندی شده :

نتیجه

عنوان
7.5 تا 8.5 پروتئين
21 تا 28 فیبر
0.85 تا 0.95 کلسیم
3.37 تا 4.37 خاکستر
60 تا 65 درصد رطویت
3432.2 تا 4412.2 انرژی
0.45 تا 0.55 پتاسیم
صفر اوره
0.19 تا 0.21 فسفر