خصوصیات سیلاژ ذرت علوفه بسته بندی شده در بسته های 30 کیلوگرمی :

شرح عنوان ردیف
 سانتی متر  20 *40 *60 ابعاد بسته 1
بدون مواد افزودنی به مدت 3 تا 4 هفته تخمیر علوفه 2
%  65 – 60 رطوبت 3
بصورت عمودی و افقی به اندازه 80 اتمسفر نوع پرس شدن علوفه 4
بسته بندی با پلاستیک 3 لایه از جنس فیلم پلی اتیلن  (لایه داخلی سیاه، لایه میانی معمولی و لایه بیرونی سفید ) نوع بسته بندی و نوع پلاستیک 5
آسان حمل و جابحایی 6
قابلیت غنی سازی با هر نوع غله و علوفه وضعیت غنی سازی 7
قابلیت نگهداری به مدت 1 سال بدون کاهش وزن و کپک زدگی مدت زمان ماندگاری 8

خصوصیات سیلاژ ذرت علوفه بسته بندی شده در بسته های 1 تنی :

شرح عنوان ردیف
 سانتی متر  120 *90 *90 ابعاد بسته 1
بدون مواد افزودنی به مدت 3 تا 4 هفته تخمیر علوفه 2
%  65 – 60 رطوبت 3
بصورت عمودی و افقی به اندازه 180 اتمسفر نوع پرس شدن علوفه 4
بسته بندی با پلاستیک استرچ پنج لایه در 33 لایه مقاوم نوع بسته بندی و نوع پلاستیک 5
قابلیت غنی سازی با هر نوع غله و علوفه وضعیت غنی سازی 6
قابلیت نگهداری به مدت 1 سال بدون کاهش وزن و کپک زدگی مدت زمان ماندگاری 7